Karin WarrenKarin Warren,Presidenthabitat for humanity Peter Phair, Executive Director & ReStore ManagerHeather McKinnis Asst ReStore Manager Heather McKinnis, ReStore Assistant Manager         

 

habitat for humanityhabitat for humanityhabitat for humanityhabitat for humanity

 

habitat for humanityhabitat for humanityhabitat for humanity